Най-често срещани въпроси и отговори


1. Желая да ми бъде признат завършен клас от обучението ми в друга държава. Необходимо ли е документите ми да имат „Апостил“? От кои държави се изисква „Апостил“?

Апостилът (Apostille) е специално удостоверение, което представлява заверка (печат) върху самия документ или в приложение към него. Той удостоверява истиността на подписите и печатите, положени в документа.

Апостилът се изисква, когато документите за завършено образование са издадени от властите на чуждата държава, която е страна по Хагската конвенция от 1961 г. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки.

Списък на страните по Хагската конвенция от 1961 г. (линк към списъка).

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно подписаните договори за правна помощ или общоприетата процедура.

2. Кога ще е готов документът ми (удостоверение/уверение) за признаване на образованието ми в чужбина?

Удостоверението/уверението за признаване на завършен клас (от VІІ до ХII включително) на средно образование и/или на професионална квалификация или отказът за признаване на такова, се издава в срок до 1 (един) месец от подаване на документите.

Възможно е срокът за да бъде удължен, ако подадените документите са недостатъчни за вземане на решение и се налага представяне на други.

В случай на удължаване на срока, Вие задължително ще бъдете уведомени писмено и ще Ви бъде указано какви допълнителни документи следва да представите.

3. Може ли изготвеният документ да се вземе от друго лице?

Да, възможно е.

За целта е необходимо другото лице, което желаете да получи документите, да бъде упълномощено от Вас чрез писмено пълномощно. В пълномощното трябва да посочите трите си имена, точен адрес и телефон, както и че давате право на пълномощника да получи от Ваше име издадения Ви документ.

В зависимост от качеството на лицето, което искате да упълномощите, пълномощното трябва да бъде:

  • за съпруг, родител или дете – писмено пълномощно;
  • адвокат – писмено пълномощно или договор за правна помощ;
  • други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

4.Загубих си дипломата за средно образование, но училището, в което завърших, вече е закрито. От къде могат да ми издадат нова диплома?

Когато дипломата за средно образование е загубена или унищожена, може да Ви бъде издаден неин дубликат.

Ако училището, в което сте завършили образованието си е закрито, дубликатът се издава от училището, приело за съхранение неговата документация. За целта е необходимо да подадете заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

Информация за закритите образователни институции и приемниците на тяхната документация може да получите:

  • чрез регистъра, публикуван в секцията „Училищна мрежа“ на интернет страницата на РУО – Велико Търново;
  • от служителите в Центъра за административно обслужване – на място или по телефон 062/616314;
  • чрез запитване на електронна поща rio_vt@ruo-vt.bg.

5. Завършил съм Средно сержантско железопътно училище, гр. Горна Оряховица. Загубих си дипломата за средно образование и искам да си извадя дубликат. Какви документи трябва да представя и къде?

Средно сержантско железопътно училище, гр. Горна Оряховица е закрито като задължителната училищна документация е предадена за съхранение на Държавен военноисторически архив, гр. Велико Търново.

За да Ви бъде издаден дубликат на изгубената диплома за средно образование, трябва да подадете заявление до началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново и да приложите:

– оригинал или нотариално заверено копие на издадените Ви документи от Държавен военноисторически архив, гр. Велико Търново за завършеното образование;

– 2 бр. снимки във формат за лични документи.

Заявлението може да подадете на място в Центъра за административно обслужване на Регионално управление на образованието – Велико Търново или по лицензиран пощенски оператор.

Въз основа на заявлението Ви началникът на Регионално управление на образованието – Велико Търново ще определи училище, което да издаде дубликата на дипломата. Ние служебно ще изпратим документите Ви до образователната институция.

Готовият дубликат на дипломата за средно образование ще получите от училището, определено да го издаде.

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли