СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

отвори

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование  отвори
Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища.  отвори
Издаване на диплома за средно образование  отвори
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.  отвори
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити  отвори
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  отвори
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите  отвори
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава  отвори
 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи  отоври
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация отвори
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация отвори
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) отвори
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) отвори

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли