Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли