Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни – 2“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) е увеличен бюджетът на процедура BG05M2ОP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2″ и е удължен срокът за кандидатстване по процедурата.

След проверка от страна на УО за наличния свободен ресурс в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР с оглед постигане на заложените индикатори и крайните цели, и финансиране на максимален брой качествени проекти, бюджетът на процедура BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2″ е увеличен на 15 662 042, 93 лв.

Новият краен срок за подаване на проектни предложения, подписани с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН 2020, е 20 април 2021 г., 17:30 часа.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://opnoir.bghttps://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.


Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ с краен срок на кандидатстване 31.03.2021 г., 17:30 часа.

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.  Специфичните цели на процедурата са:

–       Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;

–       Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПНОИР: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=917,  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470 .  

 


Проект BG05M2ОP001-3.004 -0001 „Нов шанс за успех“

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли