Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

Обявен училищен прием област Велико Търново – изтегли

Подробна информация  за приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище може да намерите на сайта на съответната  община от област Велико Търново.

Редът и условията за прием на първокласниците в общинските училища, които са единствени в населеното място, се определят със заповед на директора на училището.

Информация  за приема на учениците в първи клас за всяко отделно училище може да откриете на неговата електронна страница.


Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, но за не повече от една учебна година съгласно изискването на чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование.

Заявлението с придружаващите документи се подават в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Велико Търново, улица „Мармарлийска” № 26, имейл адрес:regionalencentar_vt@abv.bg . На сайта на Регионалния център има публикувани образци на заявления в Word формат, които родителите да могат да попълват.

Решението за отлагане се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането. Решението се взема на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето.

 

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли