Заповед за утвърждаване на реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности- изтегли


Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли


Справка за минимален и максимален бал по паралелки – трето класиране, 2022 г. – изтегли


Свободните места за трети етап на класиране – изтегли

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – второ класиране, 2022 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва от 21 юли 2022 до 22 юли 2022 г. включително.

За второ класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето класиране.

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 26-27 юли 2022 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 25.07.2022 г.


Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране, 2022 г. – изтегли


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас ще  бъдат публикувани до 12.07.2022 г. на адрес:  https://infopriem.mon.bg

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;
  • Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г.

Всеки седмокласник с родител:

 • Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Велико Търново се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2022 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2022 г. до 06.07.2022 г. включително;

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед №РД06-623/27.06.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието- Велико Търново запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас може да се извърши в периода от 28.06.2022 г. (вторник) до 30.06.2022 г. (четвъртък) включително от 8:30 до 17:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


Детайлна статистика на резултатите по БЕЛ и математика в VII клас


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература,  математика и чужд език.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Допълнително ще ви информираме кога ще се извърши запознаването с оценените индивидуални работи на учениците от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език.

График на дейностите по приемането на учениците в VIII клас

Прием в VIII клас – дейностСрок
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2022 г. 
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г. 
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г. 
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  25 юли 2022 г. 
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2022 г. 
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2022  г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 03 август 2022 г. 
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора,  до 10 септември 2022 г. 
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2022 г. вкл.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2022/2023 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

 • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2022 г до 21.05.2022 г., включително от 9:00 до 17:30 ч. в Регионално управление на образованието – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1.

Може да изпратите документите също и по куриер или по пощата (препоръчваме с обратна разписка).

 • Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.
 • За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Към заявлението се прилагат:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите, за които могат да кандидатстват учениците, са публикувани в секция „Държавен план-прием“ – заповед № РД06-368/26.04.2022 г.

 • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г., включително от 9:00 до 17:00 ч. в  РЦПППО – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Към заявлението се прилагат:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.


Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли (публикувано 26.04.2022 г.)

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 21.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 21.04.2022 г. включително.


Заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за учениците, завършили първи гимназиален етап на средно образование от обединените училища – изтегли (публикувано 26.04.2022 г.)

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за учениците, завършили първи гимназиален етап на средно образование от обединените училища – изтегли

(публикувано 21.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 21.04.2022 г. включително. 

 


Работна среща, организирана от Регионално управление на образованието – Велико Търново, събра на 14.12.2021 г. в платформата Microsoft Teams директори на 31 училища от област Велико Търново с професионални и профилирани паралелки и представители на работодатели от областта. Срещата е с предварителен характер и нейната цел е подобряването на партньорските взаимоотношения между директори на училища, работодатели, общински и държавни институции.

По време на видеовръзката началникът на РУО – Велико Търново – инж. Розалия Личева, представи анализ на реализирания държавен план-прием за учебната 2021/2022 година и очерта основните приоритети при планирането на ДПП за следващата учебна година: постигане на целевите стойности; увеличаване броя на паралелките в дуална система на обучение; ориентиране към „Професии на бъдещето“; кариерно ориентиране на учениците и обхващане на  всички ученици от VII клас за продължаване на образованието в VIII клас.

Интерес предизвика т. н. Виртуална книга на професиите, съдържаща професии и специалности, които ще бъдат актуални на пазара на труда през следващите няколко години.

Споделени бяха добри практики за взаимодействие между образователните институции и  бизнеса, впечатления от съвместната работа и предложения за оптимизирането ѝ. Като предимство бе посочен фактът, че районът предлага голямо икономическо разнообразие в различни сфери на стопанския и обществения живот, а появата на нови професии и специалности говори за добрата адаптивност на образователните институции, които се стремят да отговорят адекватно на нуждите на пазара на труда. Очертани бяха и основните затруднения – организирането на ефективна учебна практика, тежката процедура по узаконяването на работните места на учениците, сключването на договори едновременно с няколко малки фирми, липсата на някои базови знания на учениците, необходими в реална работна среда и др.

Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година  – презентация

https://read.bookcreator.com/06c9gRHQfWa4Ym72sSDuSx5TD0I2/8Q3W56rsQZie_e9mxylWPA

 


Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища – изтегли

Списъци със STEM професии и профили – изтегли

Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием – изтегли

Прогнозните целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – изтегли 

Брой ученици, обучаващи се в VII клас по общини с възможен брой паралелки за държавен план-прием за учебната 2021-2022 г. – изтегли

Покана до работодателските организации – изтегли


 

Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година


Допълнение и изменение на заповед №РД06-820/14.09.2021 г.за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности- изтегли

Заповед за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности- изтегли


Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им към 08.09.2021 г. – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им към 24.08.2021 г. – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им към 09.08.2021 г. – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли 


Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети етап на класиране-2021 г. – изтегли


Свободни места за трети етап на класиране – изтегли


Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2021 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва от 21 юли 2021 до 22 юли 2021 г. включително.

За второ класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето класиране.

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 26-27 юли 2021 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2021 г.


Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;
  • Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2021 г. – изтегли

Със заповед №РДРД06-699/12.07.2021 г.  на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. за следните паралелки:

 • Половин (0,5) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 840030 Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура, специалност 8400302 Ръководител движение в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Една (1) паралелка, професия 813100 Помощник-треньор, специалност 8131001 Помощник-треньор в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 523050 Техник на компютърни системи, специалност 5230501 Компютърна техника и технологии в Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, гр. Велико Търново – от 26 места на 13 места;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220106 електрообзавеждане на транспортна техника в Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“, гр. Велико Търново – от 26 места на 13 места;
 • Една (1) паралелка, професия 621060 Фермер, специалност 6210601 Земеделец в Средно училище „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш – от 52 на 26 места.

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г.

Всеки седмокласник с родител:

 1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища (кратко ръководство за кандидатстване)

или

 1. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

 Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите копие свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас да се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2021 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;

Резултатите от първото класиране след VII клас ще бъдат публикувани на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран до 16.07.2021 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;
  • Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по

 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора

 

до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература,  математика и чужд език.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Детайлна статистика на резултатите по БЕЛ и математика в VII клас – изтегли


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно заповед №РД06-669/24.06.2021 г. на началника на Регионално управление на образованието- Велико Търново запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас може да се извърши в периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас  се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 05.07.2021 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. включително;

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2021/2022 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

 • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2021 г до 21.05.2021 г., включително от 9:00 до 17:30 ч. в Регионално управление на образованието – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1.

Може да изпратите документите също и по куриер или по пощата (препоръчваме с обратна разписка).

 • Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.
 • За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Към заявлението се прилагат:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство , съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите, за които могат да кандидатстват учениците, са публикувани в секция „Държавен план-прием“ – заповед № РД06-488/26.04.2021 г.

 • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г., включително от 9:00 до 17:00 ч. в  РЦПППО – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Към заявлението се прилагат:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

 


Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 23.03.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 22.04.2021 г. включително.


На вниманието на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави

Съгласно чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на местата, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2021 година учениците подават заявление за явяване на изпити в Регионално управление на образованието в областта, в която ученикът желае да кандидатства.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

Предлагаме образец на заявление при подаване до началника на Регионално управление на образование, Велико Търново – изтегли


Покана до работодателските организации – изтегли

Писма до областните и общинските администрации във връзка с получаване на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта – №РД21-1882/11.12.2020 г.; №РД21-1885/11.12.2020 г.

Прогнозните целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – изтегли 

Брой ученици, обучаващи се в VII клас по общини с възможен брой паралелки за държавен план-прием за учебната 2020-2021 г. – изтегли

Списъци със STEM професии и профили – изтегли

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища – изтеглиРегионално управление на образованието – Велико Търново проведе работна среща във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021–2022  година. Участници бяха проф. д-р Любомира Попова – областен управител, директори на средни и обединени училища, професионални и профилирани гимназии и представители на работодатели и работодателски организации.

Инж. Розалия Личева представи пред работодателите от региона мрежата от училища, в които се реализира държавен план-прием, както и неговото изпълнение към 15.09.2020. Изнесена бе информация за броя на седмокласниците и профилите и професиите, по които те ще имат възможност да кандидатстват през настоящата учебна година.

Представителите на бизнеса активно се включиха в дискусията. Споделиха вижданията си, че бъдещите кадри на пазара на труда трябва да са с добра езикова подготовка  и професионални умения. Изразиха готовност за партньорство с училищата за осъществяване на обучение в реална работна среда, разработване на учебни програми за разширена и за специфична професионална подготовка и заявиха желание за последващи работни срещи.

Началникът на РУО – Велико Търново изведе акценти при планиране на държавния план-прием:

 • обучението на ученици в STEM профили и професии;
 • избор на специалности от Списъка със защитените от държавата специалности от професии или от Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
 • професионално образование и обучение в дуална форма.

Направените изводи очертаха главните приоритети при планирането. Водещи за областта са IT секторът и туризмът, но е необходимо да се обучават ученици и в останалите професионални направления за да се покрие широкият спектър от специалисти в различните икономически сфери.

РУО – Велико Търново предложи на директорите на училищата и гимназиите да обмислят и планират обучение по професионални направления, които дават възможност за по-широка реализация.

Всички участници се обединиха около идеята срещите да продължат за да се постигне оптимално планиране и реализиране на държавния план-прием за 2021-2022 година.

Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година  – презентация

Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-приемЗаповед за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли


Свободни места след трети етап на класиране към 04.09.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране към 10.08.2020 г. и срокове за попълването им – изтегли

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли 


Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети етап на класиране-2020 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране се извършва на 30 юли 2020 г.


Свободни места преди трети етап на класиране

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново в периода 24-27 юли 2020 г. (В училището гнездо могат да се подават документи на 24.07 и 27.07)

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн) или в училището гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново.

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но са изтеглили оригиналните си документи от училището, където са записани, могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училището-гнездо. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При подаване на заявлението представят оригинал на свидетелство за основно образование.

При изтегляне на документите, учениците не запазват местата, на които са били приети!

За третото класиране са обявени само незаетите места  след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране ще бъдат обявени на 29.07.2020 г.


Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2020 г. – изтегли

Записване  на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва в училището до 22.07.2020 г. включително.

За второ класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето класиране.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново в периода 24-27 юли 2020 г. (В училището гнездо могат да се подават документи на 24.07 и 27.07)

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2020 г.


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран до 16.07.2020 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;
  • Ако ученик желае да участва във второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища. Ако представите при записването в професионална паралалка, губите мястото си в класирането.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2020 г. – изтегли

Със заповед №РД06-404/10.07.2020 г.  на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. за следните паралелки:

 • Една (1) паралелка, професия 621010 Техник-растениевъд, специалност 6210103 Трайни насаждения в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Горна Оряховица;
 • Една (1) паралелка, професия 525010 Техник по транспортна техника, специалност 5250101 Автотранспортна техника в Професионална гимназия по транспорт „Васил Друмев“, гр. Стражица.

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 03.07.2020 г. до 07.07.2019 г.

Всеки седмокласник с родител:

1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища (кратко ръководство за кандидатстване )

или

2. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование. Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите и копие;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас да се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г., на 07.07.2020 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г. и на 07.07.2020 г.;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2020 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.

  График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg


Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас да се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г., на 07.07.2020 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 03.07.2020 г., на 06.07.2020 г. и на 07.07.2020 г.;
 • НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2020 г.;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 03.07.2020 г. и на 06.07.2020 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература и математика в края на VII клас ще бъдат обявени до 29.06.2020 г.

Съгласно заповед №РД06-338/ 15.06.2020 г. на началника на Регионално управление на образованието запознаването с оценените писмени работи от НВО по български език и литература и математика в края на VII клас, може да се извърши на 01.07.2020г. от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, стая №3.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература и по математика се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО (РКПОИР) чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


Заповед №РД06-265/27.04.2020 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020-2021 г. в училищата от област Велико Търново – изтегли


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

 • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава по електронен път от 03.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително на електронна поща на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

 • Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.
 • За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Останалите придружаващи документи,  може да се изпратят на хартиен носител, с препоръчано писмо или с куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или с куриер същите трябва да бъдат представени на място в Регионално управление на образованието – Велико Търново след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът с документи, необходим за осъществяване на процедурата.

Придружаващите документи са:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство , съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Необходими данни за подаване на документите до Регионално управление на образованието – Велико Търново:

– електронна поща за изпращане на заявлението – rio_vt@ruo-vt.bg

– адрес за изпращане на придружаващи документи – гр. Велико Търново, ул. „Арх.Георги Козаров, № 1, ет. 1.

 • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението (изтегли тук) се подава по електронен път от 03.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително на електронна поща на РЦПППО – Велико Търново.

Останалите придружаващи документи,  може да се изпратят на хартиен носител, с препоръчано писмо или с куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или с куриер същите трябва да бъдат представени на място в РЦПППО – Велико Търново след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът с документи, необходим за осъществяване на процедурата.

Придружаващите документи са:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

 Необходими данни за подаване на документите до РЦПППО – Велико Търново:

– електронна поща за изпращане на заявлението – regionalencentar_vt@abv.bg

– адрес за изпращане на придружаващи документи – гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Списък на заболяванията


Прием за учебната 2020/2021 година

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 26.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 27.04.2020 г. включително.

Брой ученици, обучаващи се в VII клас по общини с възможен брой паралелки за държавен план-прием (ДПП) за учебната 2020-2021 г. и на броя на учениците от Х клас в обединените училища, разпределението им по общини и по профили/специалностите от професии, по които се обучават, както и броя на местата в училищата, осъществяващи обучение в XI клас по съответните профили или специалностите от професии – Изтегли

Списък училищата от област Велико Търново, които осъществяват държавен план-прием в осми клас за учебната 2020-2021 година

Прогнозните целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – изтегли 

Списъци със STEM професии и профили – изтегли;

Правилата за планиране и реализиране на ДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища и ДДПП в обединените училища, съгласувани от Консултативния съвет по ПОО към министъра на образованието и науката – изтегли;

Писма до областните и общинските администрации във връзка с получаване на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта – РД21-1862/03.12.2019 г.,  РД21-1864/оз.12.2019 г., РД21-1867/04.12.2019 г.Прием за учебната 2019/2020 година

Заповед за допълнение на заповед №РД 06-621/13.09.2019 г. за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

***

Заповед за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

***

Информация за свободните места след трето класиране и срокове за попълването им по училища

***

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – трето класиране 2019 г.

Записване на приетите ученици се извършва в училището до 31.07.2019 г.

На 01.08.2019 г. ще бъдат обявени незаетите места след трети етап на класиране.

****

Свободни места преди трети етап на класиране

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-25 юли 2019 г.

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн).

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но са изтеглили оригиналните си документи от училището, където са записани, могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училищата-гнезда. Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При подаване на заявлението представят оригинал на свидетелство за основно образование.

При изтегляне на документите, учениците не запазват местата, на които са били приети!

За третото класиране са обявени само незаетите места  след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

Училище-гнездо за област Велико Търново – ОУ „Св. П. Евтимий“, гр. Велико Търново

***

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране 2019 г.

Записване  на приетите ученици се извършва в училището до 22.07.2019 г. включително.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 24-25 юли 2019 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 23.07.2019 г.

***

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран до 16.07.2019 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране. При второ класиране може да се класира на по-предно желание или в най-лошия вариант да остане класиран в паралелката, в която е бил на първо класиране.

Ако ученик желае да участва на второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани никъде, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2019

Със заповед №РД06-548/10.07.2019 г. на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2019/2020 г. за следните паралелки:

 • Половин (0,5) паралелка, професия 840110 Спедитор-логистик, специалност 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика, дневна форма на обучение в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“, гр. Велико Търново;
 • Половин (0,5) паралелка, професия 521020 Техник-приложник, специалност 5210202 Промишлена естетика и дизайн, дневна форма на обучение в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“, гр. Велико Търново;
 • Една (1) паралелка, професия 521010 Машинен техник, специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ, дуална форма на обучение в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица;
 • Една (1) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220101 Електрически машини и апарати в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“, гр. Горна Оряховица.

***

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително.

Всеки седмокласник с родител:

1. Може онлайн на сайта https://priem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2. Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование. Ако сте ученик от друга област е необходимо да представите и копие;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ!

Списък на паралелките за област Велико Търново 

Документи за участие в първи етап/трети етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас може да се подават от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително и от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2019 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително.

***

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: http://priem.mon.bg

Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 3 юли до 5 юли 2019 г.

Допълнително ще бъде публикувана информация за училища-гнезда и указания.

Запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, математика и английски език на учениците в VII клас може да се извърши на 01.07.2019 г. и 02.07.2019 г. от 9:00 до 17:00 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 както следва:

– Български език и литература – стая № 3;

– Математика – стая № 3;

– Английски език – стая № 4.


Информация БЕЛ и математика

Статистика за успеваемост по БЕЛ

Статистика за успеваемост по математика


Документи за участие в първи етап/трети етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас може да се подават от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително и от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 03.07.2019 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – от 03.07.2019 г. до 04.07.2019 г. включително.

***

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Определената от началника на РУО – Велико Търново комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх.Георги Козаров, № 1, ет. 1, стая №8 /деловодство/, както следва:

Документи, които следва да бъдат представени съгласно чл.96, ал.2 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, са:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

При подаване на документите в РУО – Велико Търново, учениците се явяват с документ за самоличност.

Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.

За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Учениците, подали заявления, ще бъдат уведомени за решението на комисията. Насочените за прием ученици трябва да се запишат в училището в срок до 03 юли 2019 г. до 17,00 часа.

Списък на заболявания    Образец на заявлние

***

Заповед №РД06-383/30.04.2019 г. за утвърждаване на план-прием за учебната 2019-2020 г. в училищата от област Велико Търново

***

ПРОЕКТ  на заповед за държавен план-прием за учебната  2019-2020 г. в училищата от област Велико Търново

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@vali.bg  до 25.04.2019 включително

Прием за учебната 2018/2019 година

Заповед за реализирания държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в профилирани и професионални паралелки в училищата от област Велико Търново (допълнение) –изтегли

Заповед за реализирания държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в профилирани и професионални паралелки в училищата от област Велико Търново (допълнение) – изтегли

Заповед за реализирания държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в профилирани и професионални паралелки в училищата от област Велико Търново – изтегли

***

Информация за свободните места след трето класиране и срокове за попълването им по училища

***

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – трето класиране

Записване  на приетите ученици се извършва в училището от 27.07 до 30.07.2018 г. включително.

***

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в трети етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас се извършва от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места преди трети етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Всеки седмокласник с родител:

1.Може онлайн (https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието) с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2.Може да отиде в училището-гнездо ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата. Заявления в ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново ще се приемат на 20.07.2018 г., 23.07.2018 г. и 24.07.2018 г. от 8.00 до 18.00 часа.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училището-гнездо е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук – „КОД“ се попълва от служебното лице в училището-гнездо) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

Свободни места преди ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

***

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал – второ класиране

Записване  на приетите ученици се извършва в училището от 13.07 до 17.07.2018 г. включително.

Заявления за участие в трети етап на класиране (за ученици, които не са класирани никъде или ученици, които не са се записали или не са подавали заявление за първо класиране) ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 20-24 юли 2018 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране. Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 19.07.2018 г.

***

Справка за минимален и максимален бал – първо класиране

Запове №РД06-678/02.07.2018 г. за закриване на паралелки на първи етап на класиране

***

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран, от 04.07 до 06.07.2018 г. включително.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

 • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
 • да подаде заявление за второ класиране. При второ класиране може да се класира на по-предно желание или в най-лошия вариант да остане  класиран в паралелката, в която е бил на първо класиране.

Ако ученик желае да участва на второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани никъде, автоматично участват във второто класиране.

***

На 23.06.2018  г. (събота) и 24.06.2018 г. (неделя) Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас  ще се подават в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1

***

Уважаеми родители и ученици,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас се извършва от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

Всеки седмокласник с родител:

1.Може онлайн (https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието) с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища.

или

2.Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За училищата от една област може да се подаде само едно заявление, независимо дали се подава онлайн, или в гнездо в съответната област.

Ако изберете да подавате заявление в училищата-гнезда е необходимо:

–  да попълните заявлението на хартия (изтеглено от тук) или на място в училището ще се предоставят бланки;

– да носите и представите за проверка оригинал на свидетелство за основно образование;

– да носите и представите за сканиране и качване в системата оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии.

Тук може да видите за кои паралелки от област Велико Търново се изисква медицинско свидетелство.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА) ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛА.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ!

***

Центрове за подаване на документи за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година:

 • ОУ „Св. П. Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 20 и 21.06.2018 г.;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 20.06.2018 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 20.06.2018 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 20.06.2018 г.;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 20.06.2018 г.;
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 20.06.2018 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и  литература

Математика

***

Прием 2018-2019-информация-27.04.2018

Заповед №РД06-346/29.03.2018 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2018/2019 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединено училище от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли заповед


Заповед за допълнение и изменение заповеди № РД06-618/25.07.2017 г. и  № РД06-252/24.04.2017 г.  (след завършено основно образование VIII клас) 

***

Свободни места след трети етап на класиране (след завършено основно образование)

Заповед за закриване на паралелки след трети етап на класиране (след завършено основно образование VIII клас)


Свободни места СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП на класиране (след завършен VII клас)

***

Свободни места след втори етап на класирене (след завършено основно образование VIII клас)

Свободни места след първи етап на класиране (след завършено основно образование VIII клас)

***

Свободни места преди трети етап на класиране (след завършен VII клас)

***

Справка за минимален и максимален бал по паралелки след първо класиране

Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:  https://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 28.06 до 30.06.2017 г.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06.  т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

***

Инструкция за подаване на документи за класиране!

***

Прием за учебната 2017/2018 година

Центрове за подаване на докумети за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – на 16 и 19.06.17 г.;
 • НУ „Ил. Макариополски“ – гр. Елена – на 16.06.2017 г.;
 • ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павликени – на 16.06.2017 г.;
 • СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш – на 16.06.2017 г.
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 16.06.2017 г.
 • СУ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица – на 16.06.2017 г.

Работно време от 8.00 до 18.00 часа на посочените дати.

Допълнителна информация за подаване на заявления за първи етап на класиране ще бъде публикувана в началото на следващата седмица.

***

Статистическо разпределение на точките:

Български език и литература

Математика

***

Учениците в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверената си и оценена изпитна работа по български език и литератула и по математика на 08.06.2017 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 часа в зала №3 на Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1 – Заповед №06-558/02.06.2017 г. на началника на РУО – Велико Търново 

***

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика. Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg

***

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

***

Обявен училищен прием РУО -I и V клас

***
Заповед за държавен план-прием за учебната 2017 – 2018 година за училищата от област Велико Търново за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с  професионална подготовка в средните училища и в профилираните гимназии, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа – Заповед №РД06-251/24.03.2017 г.