УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г.

Всеки седмокласник с родител:

 • Може онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg с входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища. В сайта е приложено подробно ръководство за подаване на заявление.
 • Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (описано по-горе), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Велико Търново могат да се подават от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново – от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 08.07.2024 г. до 09.07.2024 г. включително;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – на 08.07.2024 г. ;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – на 08.07.2024 г.


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2024-2025 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

 • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2024 г до 21.05.2024 г., включително от 9:00 до 17:30 ч. в Регионално управление на образованието – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1.

Към заявлението се прилагат:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите, за които могат да кандидатстват учениците, са публикувани в секция „Държавен план-прием“ – заповед № РД06-449/26.04.2024 г.

 • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението се подава от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г., включително от 9:00 до 17:00 ч. в  РЦПППО – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Към заявлението се прилагат:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.


Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024-2025 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли (публикувано 29.04.2024 г.)

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024-2025 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 25.03.2024 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 25.04.2024 г. включително.


Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища – изтегли

Списъци със STEM професии и профили –  изтегли

Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием – изтегли

Планирана целева стойност на местата за професионална подготовка в проценти, планирана целева стойност на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас –  изтегли

Брой ученици, обучаващи се в VII и Х клас по общини за учебната 2023-2024 г. – изтегли

Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен прием по професии и специалности –Приложение 3а и Приложение 3б

Писмо до общинските администрации – изтегли

2024-2025 година


Заповед за утвърждаване на реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли


Свободни места след четвърти етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли


Със заповед №РД06-621/15.08.2023 г. на началника на РУО – Велико Търново се закриват следните паралелки:

1. Половин (0,5) паралелка – професия код 523070 Техник по автоматизация, специалност 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;

2. Половин (0,5) паралелка – професия код 525070 Техник по железопътна техника, специалност код 5250701 Локомотиви и вагони в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица.


Заявления за участие в четвърти етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 7-8 август 2023 г.

В заявлението за четвърти етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след трети етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободни места за четвърти етап на класиране – изтегли


Резултатите от трето класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – трето класиране, 2023 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране се извършва в периода 1-2 август 2023 г. включително.


Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 26-27 юли 2023 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободни места за трети етап на класиране – изтегли


Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – второ класиране, 2023 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва в периода 20-24 юли 2023 г. включително (без събота и неделя).

За второ класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, единственият вариант е да участвате в трето класиране.

Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 26-27 юли 2023 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на 25 юли 2023 г.


Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – първо класиране, 2023 г. – изтегли

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 13.07.2023г. до 17.07.2023 г.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, може да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 13.07.2023г. до 17.07.2023 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втори етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на първи етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във втори етап на класиране. 


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Подаване на Заявления за участие в първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас се извършва от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г.

Всеки седмокласник с родител:

 • Може онлайн на сайта https://infopriem.mon.bg входящия си номер и персонален код (от служебна бележка) да подаде по едно заявление във всяка една област в РБългария, за кандидатстване в съответните нейни училища. В сайта е приложено подробно ръководство за подаване на заявление.
 • Може да отиде в училище-гнездо за област Велико Търново и там да подаде заявление на хартия, което ще бъде обработено и въведено в системата.

За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА  – ПОДРЕЖДАЙТЕ ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД  (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново  

Документи за участие в първи етап на класиране за всички училища с утвърден държавен план-прием в VIII клас в област Велико Търново се приемат от 8.00 до 18.00 часа в следните приемни места:

 • ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. включително;
 • ОУ „Иван Вазов“ – гр. Горна Оряховица – от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. включително;
 • ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени – от 05.07.2023 г. до 06.07.2023 г. включително;
 • ОУ „Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов – от 05.07.2023 г. до 06.07.2023 г. включително.

За Ваша информация публикуваме достигнатите минимални и максимални балове по профили/специалности при кандидатстване през учебната 2021-2022 година:

Минимален и максимален бал – 1 етап на класиране;

Минимален и максимален бал – 2 етап на класиране;

Минимален и максимален бал – 3 етап на класиране.


https://www.thinglink.com/view/scene/1445066752735051779

График на дейностите по приемането на учениците в VIII клас

Прием в VIII клас – дейностСрок
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2023 г. 
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2023 г. 
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г. 
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  25 юли 2023 г. 
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране31 юли 2023 г. 
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2023  г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г. 
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 7-8 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г. 
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2023 г. вкл.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат за учебната 2023/2024 година по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки – изтегли.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

 • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава от 03.05.2023 г до 22.05.2023 г., включително от 9:00 до 17:30 ч. в Регионално управление на образованието – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1.

Към заявлението се прилагат:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Профилите и специалностите, за които могат да кандидатстват учениците, са публикувани в секция „Държавен план-прием“ – заповед № РД06-330/25.04.2023 г.

 • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението се подава от 03.05.2023 г. до 22.05.2023 г., включително от 9:00 до 17:00 ч. в  РЦПППО – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Към заявлението се прилагат:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.


Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли (публикувано 26.04.2023 г.)

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 20.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 20.04.2023 г. включително.


Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища – изтегли

Списъци със STEM професии и профили – изтегли

Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием – изтегли

Прогнозните целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – изтегли 

Брой ученици, обучаващи се в VII и Х клас по общини за учебната 2022-2023 г. – изтегли

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли