ИНФОРМАЦИЯ 
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Обща информация

Като администратор на лични данни РУО – Велико Търново се придържа стриктно към законовите разпоредби относно събиране и обработване на лични данни.

Съдържанието и обхвата на обработваните данни са в съответствие с правата и задълженията на РУО – Велико Търново като териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Личните данни се събират само за конкретни, легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Правно основание за обработването

РУО – Велико Търново обработва Вашите лични данни на следните законови основания:

  • спазване на законово задължение – например: във връзка с трудовите и служебните правоотношения със служители на администрацията и директори на образователни институции; предоставяне на информация в нормативно предвидените случаи към държавни органи и институции като НОИ, НАП, съдилища, разследващи органи;
  • за упражняване на официални правомощия – например: осъществяване на контрол на дейността на образователните институции в област Велико Търново при провеждане на образователния процес и изразходване на публични средства; класиране на учениците след завършено основно образование по държавен план-прием;
  • за изпълнение на договор, който сме сключили с Вас – само относно реализиране на поетите от страните задължения по него;
  • изпълнение на задача от обществен интерес – например: произнасяне по постъпили жалби и сигнали; видеонаблюдение по време на държавни зрелостни изпити;
  • за защита на легитимните интереси на администратора или трети лица – чрез видеонаблюдение на общите части на административната сграда с оглед осигуряване на сигурност на лицата и имуществото; за защита на права по съдебен ред.

В определени случаи обработването може да се извършва въз основа на повече от едно основание.

Категории лични данни и цели, за които се обработват

 Обработваме лични данни за изпълнение на контролните ни правомощия, например:

  • за персонал в образователните институции – данни свързани с физическата идентичност, данни за контакт, образование и професионална квалификация, месторабота, норма преподавателска заетост, възнаграждения и др.;
  • за ученици – данни свързани с физическата идентичност, данни за провежданото обучение, здравословно състояние;
  • за жалбоподатели – имена на лицето, данни за контакт и други обстоятелства свързани с предмета на жалбата/сигнала.

Във връзка с осъществяване на контрол за спазване на колективните трудови договори /КТД/ и изразходването на бюджетни средства се обработва и информация свързана с членство в синдикални организации на персонала от образователните институции. Таза категория лични данни се обработва само във връзка с получени жалби и сигнали за неизпълнение на постигнатите договорености с КТД.

Категорията лични данни, свързани със здравословното състояние на учениците, се обработват с оглед контрол на предоставянето на обща и допълнителна подкрепа в процеса на обучение, насочването им за обучение по профили и професии, предоставяне на подходящи  условия при провеждане на външни оценявания.

За предоставянето на административни услуги – данни свързани с физическата идентичност, данни за контакт, други данни, съобразно конкретния вид услуга необходими за експертизата.

За управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност се обработват лични данни на кандидатите за работа, служителите в РУО – Велико Търново и директори на образователни институции, които се назначават от началника на РУО – Велико Търново. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, за съдебното минало, здравословното състояние на лицата, членство в политически партии, в синдикални организации. Обработването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата, финансова отчетност и прилагане на мерки за превенция и установяване на корупция и конфликт на интереси.

 От какви източници получаваме лични данни

 Обработваните от РУО – Велико Търново лични данни се предоставят от физически лица, като се съдържат в техните заявления, предложения, жалби и други документи.

Лични данни се получават и от други публични органи в предвидените от нормативен акт случаи.

Личните данни се събират и при осъществяване на контролната дейност в образователните институции при изпълнение на Годишния план на РУО – Велико Търново, при постъпили жалби, сигнали или при възлагане извършване на проверка от друг орган на властта.

Като потребители на официалната интернет страница на РУО – Велико Търново може да я разглеждате, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни. Нашият сайт не използва „бисквитки“.

В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена процедурата, която заявявате.

 Срокове за съхранение на личните данни

 РУО – Велико Търново съхранява Вашите лични данни в съответствие със законоустановените срокове, като сроковете зависят от вида на ползваната услуга и документите, в които те са обективирани. Сроковете могат да бъдат удължени допълнително и за запазване на легитимните интереси на администрацията/ например в случаите на съдебни дела/, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на разследващи органи.

 Право на достъп, на коригиране, на ограничение и на изтриване

Вие имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за вида на данните, начина на обработването им, основание, получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити, срок за съхранение и т.нат. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно.

Коригирането на личните данни може да поискате при установяване на неточност в тях.

Вие имате право да изискате РУО – Велико Търново да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато е налице някое от основанията по чл.18 от Регламент (ЕС) 2016/679.

„Ограничение“ означава, че Вашите лични данни могат – с изключение на съхранението – да бъдат обработвани само с Вашето съгласие за установяване, упражняване или защита на правни искове, за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от обществен интерес на ЕС или на държава членка от ЕС. Ще да бъдете информирани преди премахването на ограничението.

Имате право да поискате от РУО – Велико Търново изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от основанията по чл.18 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Необходимо е да знаете, че РУО – Велико Търново не може да заличава лични данни, чието обработване е нормативно определено и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Също така можете да поискате от нас да Ви предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите безпрепятствено на друг администратор. Това право се упражнява при условията на чл.20 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните чрез подаване на писмено заявление до нас лично или чрез пълномощник в деловодството, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане и адреса за кореспонденция с Вас.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, служителите на РУО – Велико Търново ще Ви отговорят в 14-дневен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен до 30 дни, за което ще бъдете уведомени.

 Кой би могъл да има достъп до Вашите данни

 В рамките на РУО – Велико Търново Вашите данни се получават от онези служители, на които те са необходими за изпълнение на техни служебни задължения.

РУО – Велико Търново разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данните. Категориите получатели могат да бъдат:

– органи на изпълнителната и съдебната власт в съответствие с техните правомощия;

– банки, при възникнало законово или договорно задължение;

– пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица.

Във връзка с използването на информационни системи и уеб базирани системи, с цел по-качествено обработване на информацията в звената на РУО – Велико Търново, лични данни се предоставят на лица – извършващи абонаментно поддържане на програмите и системите. Тези лица обработват лични данни от името на администратора, единствено и само за целите, за които данните са събрани и не могат да ги предоставят на трети лица.

Не се предоставят лични данни, обработвани или съхранявани в РУО – Велико Търново на трета държава или на международни организации, извън ЕС.

 Право на жалба

 Ако не получите удовлетворяващ отговор от нас или считате, че Вашите права относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни – адрес: гр.София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592, kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg.

Имате право да потърсите защита и по съдебен ред.

Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране

В РУО – Велико Търново не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли