Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново обявява свободно работно място за шофьор – изтегли обявата (публ. 19.12.2022 г.)


Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново (публ. 22.03.2022 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 08.04.2022 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидити (публ. 08.04.2022 г.)

Повече информация

Срок за подаване на документи до 01.04.2022 включително

Заявление – изтегли

Декларация – изтегли


Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново (публ. 22.03.2022 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 08.04.2022 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидити (публ. 08.04.2022 г.)

Повече информация

Срок за подаване на документи до 01.04.2022 включително

Заявление – изтегли

Декларация – изтегли


Подбор при мобилност по чл. 81а, ал. 2 от ЗДСл за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново (публ. 03.12.2021 г.)

Повече информация

Списък на допуснати и недопуснати кандидиати – изтегли


Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124


Обява за длъжността „главен счетоводител“  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Заявление за участие,  Приложение  № 2  към чл. 17,  ал 1 от НПКДС

Декларация чл. 17,  ал. 2,  т. 1 от НПКДС

Срок за подаване на документи до 10.06.2019 включително

Списък на допуснати и недопуснати кандидати


Процедура за мобилност за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново

Повече информация

Срок за подаване на документи от 30.10.2018 до 09.11.2018 включително

Списък допуснати и недопуснати кандидати


Обява за длъжността „старши експерт по професионално образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в регионално управление на образованието – Велико Търново

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Приложение-2 към чл.17, ал.1 – заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Велико Търново – изтегли