Националният инспекторат по образованието  обявява конкурс за експертни длъжности „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляря

За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 2 щатни бройки;

За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 4 г. или до завръщане на титуляря – 2 щатни бройки.


Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидити

Система за определяне на резултатите


Повече информация

Заявление по чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Срок за подаване на документи от 07.09.2023 до 18.09.2023 включително

Публикувано на 07.09.2023 г.


Конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново.


КЛАСИРАНЕ на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „старши експерт по предучилищно образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново, както следва:

Първо място – Светлана Стефанова

Повече информация

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидити

Система за определяне на резултатите

Заявление по чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Срок за подаване на документи от 01.06.2023 г. до 12.06.2023 г. включително

Публикувано на 01.06.2023 г.


Информация за резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново (публ. 22.05.2023 г.)

Конкурсната процедура за заемане на длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново, приключва без класиране, тъй като никой от явилите се кандидати не се представи успешно.


Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново.

Повече информация

Списък на допуснатите кандидити

Списък на недопуснатите кандидити

Система за определяне на резултатите (публ. 27.04.2023 г.)

Заявление по чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Срок за подаване на документи от 10.04.2023 до 20.04.2023 включително

Публикувано на 10.04.2023 г.


Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново обявява свободно работно място за шофьор – изтегли обявата (публ. 19.12.2022 г.)


Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново (публ. 22.03.2022 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 08.04.2022 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидити (публ. 08.04.2022 г.)

Повече информация

Срок за подаване на документи до 01.04.2022 включително

Заявление – изтегли

Декларация – изтегли


Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново (публ. 22.03.2022 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс (публ. 08.04.2022 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидити (публ. 08.04.2022 г.)

Повече информация

Срок за подаване на документи до 01.04.2022 включително

Заявление – изтегли

Декларация – изтегли


Подбор при мобилност по чл. 81а, ал. 2 от ЗДСл за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново (публ. 03.12.2021 г.)

Повече информация

Списък на допуснати и недопуснати кандидиати – изтегли


Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк:

https://www.mon.bg/bg/100124


Обява за длъжността „главен счетоводител“  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Заявление за участие,  Приложение  № 2  към чл. 17,  ал 1 от НПКДС

Декларация чл. 17,  ал. 2,  т. 1 от НПКДС

Срок за подаване на документи до 10.06.2019 включително

Списък на допуснати и недопуснати кандидати


Процедура за мобилност за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново

Повече информация

Срок за подаване на документи от 30.10.2018 до 09.11.2018 включително

Списък допуснати и недопуснати кандидати


Обява за длъжността „старши експерт по професионално образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в регионално управление на образованието – Велико Търново

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Приложение-2 към чл.17, ал.1 – заявление за участие

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Велико Търново – изтегли 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли