Заповед прекратяване на конкурс всички 2023 г. – изтегли


Заповед за прекратяване на конкурса за училища без кандидати – изтегли


Списък на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед № РД06-635/05.07.2022 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища от област Велико Търново  Заповед

Заявление за участие – изтегли

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат – изтегли


Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българското средно училище „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия


 
 
Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища от област Велико Търново – изтегли
 
Примерно заявление за участие – изтегли
 
Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелства – изтегли
 
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат – изтегли

 
 
 
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинско училище трябва да познават и прилагат – изтегли
 
Списък на допуснатите  и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  общинско училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-812/21.09.2018 г. на началника на РУО – Велико Търново 

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли