Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българското средно училище „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия


Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища от област Велико Търново – изтегли
Примерно заявление за участие – изтегли
Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелства – изтегли
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат – изтегли

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинско училище трябва да познават и прилагат – изтегли
Списък на допуснатите  и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на  общинско училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед №  РД06-812/21.09.2018 г. на началника на РУО – Велико Търново