Допълнителна информация за иновативните училища, на които четиригодишния срок на иновативен проект приключва през учебната 2020/2021 година – изтегли

Информация за училищата, свързана с кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година, както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или разширяват обхвата на  вече съществуваща иновация, както и по чл. 70, ал. 5 от Наредба №9/2016 г. за институциите в системата на предучилщното и училищното образование – изтегли


Актуална информация за иновативните училища може да намерите в платформата на адрес: https://www.ischools.bg


РЕШЕНИЕ № 479 ОТ 5 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.63 от 9 Август 2019г.

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 г. съгласно приложението.

Приложение

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 г.

…………………………………………………………………………………………….

по ред

УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ИНОВАЦИЯ ЛИНК КЪМ ИНОВАЦИЯТА
71. Основно училище

„Бачо Киро“

Велико Търново Управление на училището и образователния процес в съвременното информационно общество  
72. Основно училище „Димитър Благоев“ Велико Търново Всяко дете – успешно по математика! Въвеждане на иновативна методика за преподаване на математика JUMP Math  
73. Природо-математическа гимназия                  „Васил Друмев“ Велико Търново Математическо и софтуерно училище

–  за профил Математически – въвеждане на нов учебен предмет – Компютърна математика в Раздел А за І гимназиален етап на средното образование;

-за профил Софтуерни и хардуерни науки –  нов учебен предмет – Въведение в програмирането на С++

 
74. Средно училище „Владимир Комаров“ Велико Търново Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда. Разчупване на традиционния модел на обучение чрез прилагане на съвременни методи на обучение, промяна в организацията на целодневната организация  
75. Средно училище              „Вела Благоева“ Велико Търново „С таблет в ръка на училище ела!“

Развиване на умения на 21. век чрез интердисциплинарно проектно ориентирано обучение без учебници

 
76. Частна профилирана гимназия                        „АК – Аркус“ – ЕООД Велико Търново Приобщаване на програмите на Международния бакалауреат към дневната форма на обучение по националната образователна система  
77. Основно училище „Неофит Рилски“ Килифарево Иновациите – мост между традиции и бъдеще / JUMP Math – начален етап; Факултативно изучаване на „Правопис и краснопис“ – всички класове  
78. Частно основно училище „Димитър Екимов“ Русаля „Бъди творец на живота си“

Разкриване и развитие на творческия  потенциал у ученика, извеждайки на преден план индивидуалността и уникалността му

 
79. Средно училище   „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица „Дигитални природни науки“

Въведеният учебен предмет Дигитални природни науки развива умения за критичен анализ, търсене, подбор и представяне на информация. Развиват се и дигиталните компетентности  и личностни качества

 
80. Основно училище       „Св. св. Кирил и Методий“ Долна Оряховица  „Дигитална математика“ в начален етап  Насочено е към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в областта на дигиталните технологии  
81. Обединено училище „Петко Рачев Славейков“ Джулюница „Включващо интеркултурно училище“

Насоченост към откриване и развитие на способностите на всяко дете, намаляване на риска от отпадане от училище и изграждане на достъпно, позитивно и толерантно училище

 
82. Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ Павликени „Дори и една идея да изглежда неприложима, няма да се откажем. Някой ден именно тя може да се окаже ключът към успеха“

Въвеждане на полисензорно обучение, нови учебни програми за интегрирано обучение в часовете по професионална подготовка

 
83. Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ Свищов „Комуникация и сътрудничество за високи образователно – възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни”

Въвеждане на облачни технологии за промяна на комуникационната среда и прилагане на методика „Педагогика на освобождението”

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли