РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ЧЛ.217, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

– Регистър ежегодни декларации за 2021

Регистър ежегодни декларации за 2020

– Регистър ежегодни декларации за 2019;

– Регистър ежегодни декларации за 2018;

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ЧЛ.217, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ В РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – Регистър-декларации-03.2023 г.

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ директори-02.03.2018

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ директори-24.01.2018

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ РУО-01.02.2018

Регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ ЦКО