Определени дефицити от квалификация за учебната 2023-2024 г. – изтегли

Организация на квалификационните дейности в образователната институция – изтегли

Примерни Правила за вътрешна квалификация – изтегли

Алгоритъм за определяне на дефицити от квалификация – изтегли

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – изтегли

КТД за системата на предучилищното и училищното образование от 28.12.2023 г. – изтегли

За контакти:

инж. Надя Лорето
Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри 
стая 2
тел.: (062) 61 63 87
e-mail: n_loreto@ruo-vt.bg

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли