НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА НА УЧИТЕЛИТЕ

Министерството на образованието и науката създаде Национална електронна библиотека на учителите.

В това хранилище за електронно съдържание https://e-learn.mon.bg/ има възможност за публикуване и споделяне на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда – видеоуроци, обучителни програми, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации и най-вече проекти, които са свързани със самостоятелност при изпълнението в електронна среда. Те може да са изработени самостоятелно или в екип, като е необходимо да съответстват на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

Хранилището е и платформа за популяризиране на изследователска, ученическа работа, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др.

Авторските материали ще се разпределят по класове, по тематични направления и по вид на материала – за обучение, за самоподготовка и за изпитване.

Учителите могат да споделят своите идеи за насърчаване и повишаване на интереса и ефектите от дистанционното обучение сега, а после, когато то ще се прилага в различни варианти на присъственото обучение в клас, при самоподготовката, преподаването на интегрирано знание, проектно-базираното обучение и др.

Заповед №09-746/08.04.2020 г. на министъра на обарзованието и науката за изменение на заповед №РД09-2148/27.08.2019 г. за продължителността на пролетната ваканция


Заповед РД09-704 от 31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката


Материали от учителите от СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново

Моят Царевград Търнов

Lapbook

Проектно-базирано обучение


ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Указания от МОН за оптимизиране работата на училищата за обучение в електронна среда

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли