• 14.09.2022

Заповед за утвърждаване на реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико…

  • 12.08.2022

Заповед за прекратяване на конкурса за училища без кандидати – изтегли Списък на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед № РД06-635/05.07.2022 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

  • 25.07.2022

Свободни места след трети етап на класиране и срокове за попълването им – изтегли Справка за минимален и максимален бал по паралелки – трето класиране, 2022 г. – изтегли Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 26-27 юли 2022 г. В заявлението за трети…

ъгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Постановление  № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на…

Резултатите от второ класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/ Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика. Справка за минимален и максимален бал по паралелки – второ класиране, 2022 г. – изтегли Записване на приетите ученици на втори етап на класиране се извършва от 21 юли 2022 до 22 юли…

1 2 3 48