Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (УО на ПО), съгласно изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, провежда обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“…

  • 05.09.2023

Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидити Система за определяне на резултатите Повече информация Заявление по чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители…

  • 16.08.2023

Свободни места след четвърти етап на класиране в VIII клас за учебната 2023/2024 година и срокове за попълването им – изтегли

Подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН…

Със заповед №РД06-621/15.08.2023 г. на началника на РУО – Велико Търново се закриват следните паралелки: 1. Половин (0,5) паралелка – професия код 523070 Техник по автоматизация, специалност 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица; 2. Половин (0,5) паралелка – професия код 525070 Техник…

1 2 3 54

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли