Уважаеми потребители на услуги на Регионално управление на образованието – Велико Търново,

Във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, Регионално управление на образованието – Велико Търново Ви уведомява, че институцията не преустановява предоставянето на административни услуги „на гише“, но е препоръчително:

– по възможност посещенията на място в РУО – Велико Търново да бъдат избягвани, като връзка с институцията може да се осъществи на телефон 062/616314, ел. поща rio_vt@ruo-vt.bg или чрез телефоните и/или електронните пощи на експертите в РУО, които може да намерите в рубрика „Структура“;

– заявяването на административни услуги също да се извършва по възможност по електронен път (електронна поща, Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор (поща, куриери). Подробна информация за различните начини за заявяване, както и бланки на заявления ще намерите в раздел „Административни услуги“  и „Достъп до информация“ на сайта ни;

Когато Вашето посещение на място в РУО – Велико Търново е необходимо, административното обслужване ще бъде осъществявано при специфична организация. Молим да спазвате временните правила при посещение и предварително Ви благодарим за разбирането!

Информация за издадените документи от комисията по признаване на документи, издадени от училища в чужди държави: 

публикувано на  валидност до протокол на комисията прикачен файл – информация
19.10.2021 г. 19.11.2021 г. №16/13.10.2021 г. изтегли
01.10.2021 г. 01.11.2021 г. №15/30.09.2021 г. изтегли
23.09.2021 г. 23.10.2021 г. №14/17.09.2021 г. изтегли
Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите Административна услуга Информация за предоставяне на услугата и образец на заявление
1647 Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство изтегли информация 
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване
916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави изтегли информация
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване 
2826 Удостоверени за признаване на квалификационни кредити изтегли информация
изтегли образец на заявление
Протокол устно заявяване 
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) изтегли информация 
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) изтегли информация 
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване 
2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация изтегли информация 
изтегли образец на заявление 
протокол устно заявяване
2875

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

изтегли информация 
изтегли образец на заявление
протокол устно заявяване

Предложения, сигнали и жалби – изтегли

Анкетна карта за проучване на мнението на гражданите относно административното обслужване в РУО –  изтегли

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РУО – Велика Търново –  изтегли          

Цени на пощенските услуги, предоставяни от лицензирани пощенски оператори

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване през 2020 г. качен на 26.03.2021 г.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg