Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа: 0882 247 454

Помощ и информация, свързана с приемането и обучението на деца и ученици от Украйна, може да получите  от следните служители от РУО – Велико Търново:

  • Десислава Сърбова, старши експерт по организация на средното образование – тел. 062/616326, ел. поща: d_sarbova@ruo-vt.bg;
  • Аделина Николова, старши експерт по български език и литература – 062/616373, ел. поща: a_nikolova@ruo-vt.bg – за допълнителното обучение по български език;
  • Вера Петрова, старши експерт по чужд език и майчин език – 062/616320, ел. поща: v_petrova@ruo-vt.bg – за комуникация на английски език.

Заявление за постъпване на деца и ученици – чужденци в българска детска градина или училище до началника на Регионално управление на образованието (РУО)– Велико Търново може да подавате:

  • на място в РУО – Велико Търново адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1;
  • сканирано на електронен адрес rio_vt@ruo-vt.bg
  • в избраното училище или детска градина, което ще го препрати служебно до РУО – Велико Търново.

Информация за граждани на Украйна, желаещи да работят като учители в България:

Изискванията за заемане на педагогически длъжности в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба  № 15/2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Конкретните изисквания за заемане на учителска длъжност са определени в Приложение 1 на Наредба № 15/2019 г. – изтегли

Кандидатите следва да имат завършено висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Легализирането на документи за висше образование, които да послужат при кандидатстване за работа в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52А. Подава се заявление за издаване на удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, към което се прилагат всички необходими документи. За повече информация: https://www.nacid.bg и телефон за контакт (+359 2) 817 38.

Свободните работни места се обявяват на сайта на Регионално управление на образованието, гр. Велико Търново, в раздел Свободни работни места и в регионалните служби на Агенцията по заетост (Бюро по труда). Подробна информация за конкретното работно място се получава от образователната институция, която го е обявила.

Подборът и назначаването е в правомощията на директора на образователната институция. Директорът на детската градина/училището сключва трудов договор с избраното за назначаване лице.

Допълнителна информация изтегли


Процедура за приемане на деца и ученици без документи – изтегли

Процедура за приемане на деца и ученици с документи – изтегли

Заявление – изтегли

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища:

български език – Информация, Заявление

украински език – Інформація, Заява

английски език – Information, Аpplication


Допълнителна информация, свързана с приема и обучението на лица, търсещи или получили международна закрила, можете да откриете на електронната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика: „Приобщаващо образование”, подрубрика: „Деца и ученици, търсещи или получили международна закрила” – https://www.mon.bg/bg/100681 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли