Резултатите от Националното външно оценяване за седмокласниците са публикувани на https://infopriem.mon.bg/.

Проверката се извършва с входящ номер и идентификационен код (от служебната бележка).

Статистика на успеваемостта по БЕЛ

Статистика на успеваемостта по математика

Статистика на успеваемост по БЕЛ и математика

Запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас през учебната 2023/2024 година може да се извърши в периода от 02.07.2024 г. до 04.07.2024 г. включително от 8:30 до 17:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаване с оценена писмена работа се извършва в присъствието на ученик и родител.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2023/2024 г., съгласно която ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

  • Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
  • Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
  • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност и представен входящ номер от служебната бележка за допускане до НВО.

Допълнително ще бъде публикувана информация за кандидатстване.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли