Във връзка с изпълнението и организацията на дейностите по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г., приета с РМС № 295/24.04.2024 г. Ви информирам следното:

Модул 2 на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2024 г. е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация, в зависимост от нуждите на училището, в което преподават и които формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти. С приоритет ще бъдат включвани желаещите да придобият професионална квалификация „учител по математика“, „учител по биология и здравно образование“, „учител по български и литература“, „учител по история и цивилизации“, „учител по физическо възпитание и спорт“, „учител по религия“.

Те ще получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемането на учителските длъжности, регламентирани в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатстването по Модул 2 на програмата се осъществява по обявена процедура на официалната страница на МОН и на РУО – Велико Търново, като процедурата включва подаване на заявление в РУО по образец с приложени копия на диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. за заемане на длъжността; препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит; професионална автобиография; мотивационно писмо; препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател.

На официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците, както и образци на заявление за кандидатстване и тристранен договор за участник.

Приложение:

  1. Процедура
  2. Образец на заявление
  3. Проект на договор
  4. Декларация на участник в НП КПС 2024г.
  5. Таблица за попълване на одобрените учители

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли