Във връзка промени и допълнения в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Наредба №11/2016г.), с които се предоставя възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, ви информираме:

Заявление за изпит по чл. 135А, ал. 1 от ЗПУО могат да подават:

  • Лица, които през миналата учебна година (2022-2023) са получили диплома за средно образование (прилага се съответно за всяка следваща учебна година)
  • Зрелостници, които през миналата учебна година (2022-2023) са положили успешно ДЗИ по същия учебен предмет и върху учебното съдържание, изучавано за придобиване на същия вид подготовка (прилага се съответно за всяка следваща учебна година)

Резултатът от допълнителния изпит се използва само за целите на кандидатстване във висше училище и не променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно образование. Резултатът се вписва в отделно удостоверение (по утвърден образец от МОН ) за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище.

Заявленията се подават в периода 24-26 април 2024 г. в училището, в което лицето е завършило през 2022-2023 учебна година.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли