Подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден, считано до 17 август 2023 г., включително, от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката (МОН) на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, Приемна – стая № 4, партер – с надпис: за отдел „Квалификация и кариерно развитие”, за участие в обучение на учители по професионална подготовка от областите на образование „ Техника “ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление ,,Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева, Швейцария

Лице за контакт в МОН: Радостина Новакова, главен експерт в отдел „Квалификация и кариерно развитие“ , телефон за връзка: 02/4241169; електронен адрес: r.novakova@mon.bg 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли