УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература,  математика и чужд език, както и от изпитите по изобразително изкуство и музика.

Проверката се извършва с входящ номер и код за достъп на адрес:  https://infopriem.mon.bg/

Детайлна статистика на резултатите по БЕЛ и математика в VII клас

Съгласно заповед №РД06-521/27.06.2023 г. на началника на Регионално управление на образованието- Велико Търново запознаването с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас може да се извърши на 29.06.2023 г. (четвъртък), 30.06.2023 г. (петък) и 03.07.2023 г. (понеделник) включително от 8:30 до 17:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1 в стая № 3.

Запознаването с изпитната работа на ученик става в присъствието на председателя/заместник-председателя на съответната регионална комисия за проверка и оценка на изпитните работи /РКПОИР/ и/или член на същата комисия и на родител/настойник на ученика, след представяне на служебна бележка за явяването на НВО или документ за самоличност.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от Национално външно оценяване в VII клас става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли