УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания в Х клас по български език и литература,  математика, чужд език и информационни технологии (ИТИДК).

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Съгласно заповед №РД06-520/27.06.2023 г. на началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново запознаването на учениците от Х клас с индивидуалната им писмена работа може да се извърши:

  • по български език и литература /БЕЛ/ и математика 29 юни (четвъртък), 30 юни (петък) 2023 г. и 3 юли 2023 г. от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново;
  • чужд език на 29 юни (четвъртък) от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново;
  • информационни технологии на 30 юни (петък) 2023 г. от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново;

Запознаването с изпитната работа на ученик става в присъствието на председателя/заместник-председателя на съответната регионална комисия за проверка и оценка на изпитните работи /РКПОИР/ и/или член на същата комисия и на родител/настойник на ученика, след представяне на служебна бележка за явяването на НВО или документ за самоличност.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от Национално външно оценяване в Х клас става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли