Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки: 06.02.2023 г.– 21.02.2023 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас: 01.02. – 17.02.2023 г.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли