На 19 януари 2023 г. в зала 500 на Областна администрация на област Велико Търново се проведе кръгла маса за представяне на създадената „Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание“ (ЕЕПОУС) пред директори и учители от областта. Платформата е разработена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (ОУД), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Създадената електронна платформа спомага при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава като предоставя: богат набор от дигитално образователно съдържание; бърз и лесен достъп за създаване на виртуални класни стаи (само с един клик на бутона); домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място.

В платформата е систематизиран богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас и предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал.

ЕЕПОУС служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава им възможност също и да достъпят всички учебни материали.

В кръглата маса се отчетоха и реализираните дейности по проекта на областно ниво и постигнатите резултати, както и получената обратна връзка от участниците в проекта – директор, учители, ръководители на група или участвали в обучение по Дейност 3.2 и 3.3, ученици и родители на ученици, участвали в проекта.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли