• 07.07.2022

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища от област Велико Търново  Заповед

Заявление за участие – изтегли

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат – изтегли