Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 21.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 21.04.2022 г. включително.


Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за учениците, завършили първи гимназиален етап на средно образование от обединените училища – изтегли

(публикувано 21.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 21.04.2022 г. включително.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли