Съгласно чл. 132, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование от учебната 2021/2022 година зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование, както следва:

вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Моделите имат за цел да представят систематизирано и достъпно начините на провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор.