Подбор за участие на учители в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“

В изпълнение Националната програма“Квалификация“ 2021 г., приета с Решение №188 от 05.03.2021 г. на Министерски съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки – Мярка І Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерство на образованието и науката на Република България и „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, предстои уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център, в периода 18-21 октомври 2021 г.

За участие в уебинара могат да кандидатстват действащи учители по история и цивилизации, философия, гражданско образование и чужд език. Документите на кандидатите за участие в семинара се подават до 04.10.2021 г. лично или чрез пощенски оператор на адрес гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А — деловодство (на вниманието на Радостина Новакова – ръководител на национална програма „Квалификация”) или в сканиран вид на ел. адрес priemna@mon.bg.

Информация и образци на документи: https://www.mon.bg/bg/100934

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли