• 20.03.2021

Национална програма „Мотивирани учители”

Одобрена с Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерски съвет

https://www.mon.bg/bg/100941 

Цел Обезпечаване на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование.
Модули на програмата Модул 1 „Дейности, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива“;

Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“;

Модул 3 „Действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които демонстрират мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати“.

Вид на обучението Едногодишно обучение в задочна/дистанционна форма във висше учебно заведение
Изисквания към кандидати-те по Модул 2 ·   Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

·   Професионален опит като учител, притежава висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“, „ресурсни учители“ и „начални учители“

·   Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;

·   Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

·   Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 за кандидатите за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“.

Необходими документи за кандидатст-ване по Модул 2 ·  Заявление по образец. Бланка на заявлението е публикувана на адрес: https://www.mon.bg/bg/100941;

·  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

·  Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

·  Професионална автобиография;

·  Мотивационно писмо;

·  Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидатстващи за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“

·  Подкрепящо писмо/препоръка от настоящия работодател;

·  Декларация за избор на университет в свободен текст.

Срок и начин за кандидатст-ване 31.03.2021 г.

 Модул 1 и Модул 3 – попълване на електронен формуляр, публикуван на следния линк: https://zaednovchas.bg/participant/

Модул 2  – подаване на заявление по образец с приложени копия на документи, подробно описани в приложената Процедура за подбор, се приемат в РУО-Велико Търново чрез:

·   системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;

·   писмо до официалната електронна поща на РУО – Велико Търново: rio_vt@ruo-vt.bg;

·   на място в центъра за административно обслужване в РУО – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, гр. Велико Търново.

Лице за контакт Вера Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Велико Търново

тел. 062 / 61 63 20, e-mail: v_petrova@ruo-vt.bg

Процедура за подбор и срокове НП Мотивирани учители 2021 г. – изтегли;

Заявление – изтегли;

Проект на ДОГОВОР – изтегли.

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли