Кандидатстване по Национална програма „Мотивирани учители”,

Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „начален учител“ или „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“

НП „Мотивирани учители“ Одобрена с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет

https://www.mon.bg/bg/100828

Цел Обезпечаване на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование.
Модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „начален учител“ или „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“
Срок за кандидатсване 23.06.2020 г.
Вид на обучението Едногодишно обучение в задочна/дистанционна форма
Изисквания към кандидатите по Модул 2 ·       Професионален опит като учител.

·       Висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“;

·       Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;

·       Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

Кандидатстване Подаване на заявление по образец с приложени копия на документи чрез:

·       системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;

·       писмо до официалната електронна поща на Регионалното управление на образованието – Велико Търново (rio_vt@ruo-vt.bg), за кандидатите, които работят в област Велико Търново;

·       център за административно обслужване на РУО – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, гр. Велико Търново за кандидатите, които работят в област Велико Търново.

Необходими документи за кандидатсване ·       Заявление по образец. Бланка на заявлението е публикувана на адрес: https://www.mon.bg/bg/100828

·       Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

·       Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

·       Професионална автобиография;

·       Мотивационно писмо;

·       Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“

·       Препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател;

·  Декларация за избор на университет.

Лице за контакт

 в РУО-В. Търново

Вера Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език

тел. 062 / 61 63 20, e-mail: v_petrova@ruo-vt.bg

 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли