УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, може бъдат насочени за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи, по следния ред:

  • Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявлението (изтегли тук) се подава по електронен път от 03.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително на електронна поща на Регионално управление на образованието – Велико Търново.

  • Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.
  • За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Останалите придружаващи документи,  може да се изпратят на хартиен носител, с препоръчано писмо или с куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или с куриер същите трябва да бъдат представени на място в Регионално управление на образованието – Велико Търново след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът с документи, необходим за осъществяване на процедурата.

Придружаващите документи са:

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство , съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

 

Необходими данни за подаване на документите до Регионално управление на образованието – Велико Търново:

– електронна поща за изпращане на заявлението – rio_vt@ruo-vt.bg

– адрес за изпращане на придружаващи документи – гр. Велико Търново, ул. „Арх.Георги Козаров, № 1, ет. 1.

 

  • Ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки.

Заявлението (изтегли тук) се подава по електронен път от 03.05.2020 г. до 21.05.2020 г. включително на електронна поща на РЦПППО – Велико Търново.

Останалите придружаващи документи,  може да се изпратят на хартиен носител, с препоръчано писмо или с куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или с куриер същите трябва да бъдат представени на място в РЦПППО – Велико Търново след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът с документи, необходим за осъществяване на процедурата.

Придружаващите документи са:

–  Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) приложена лична амбулаторна карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

 Необходими данни за подаване на документите до РЦПППО – Велико Търново:

– електронна поща за изпращане на заявлението – regionalencentar_vt@abv.bg

– адрес за изпращане на придружаващи документи – гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 26.

Списък на заболяванията

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли