Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 26.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 27.04.2020 г. включително.