Във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на разпространение на COVID-19 е издадена заповед № РД09-626/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката. В заповедта се нарежда незабавно да се вземат мерки с цел опазване на живота и здравето на децата и учениците, педагогическите специалисти и други служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – изтегли.

Освен посочените мерки в заповедта, учителите могат да препоръчат и други превантивни мерки – да се ограничават събиранията на обществени места и посещенията на спортни, културни и други мероприятия; да се избягва тесен контакт с всеки, показващ симптоми на респираторни заболявания; използването на обществен транспорт да бъде само при необходимост, като се прилагат общите хигиенни правила.

Освен ежедневното дезинфекциране на подовете, повърхностите, санитарните помещения и  коридорите в училищата, да се осигурява и често проветряване на класните стаи и на помещенията в детските градини.

За Ваше улеснение може да се използваАлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19“

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли