Брой ученици, обучаващи се в VII клас по общини с възможен брой паралелки за държавен план-прием (ДПП) за учебната 2020-2021 г. и на броя на учениците от Х клас в обединените училища, разпределението им по общини и по профили/специалностите от професии, по които се обучават, както и броя на местата в училищата, осъществяващи обучение в XI клас по съответните профили или специалностите от професии – Изтегли

Списък училищата от област Велико Търново, които осъществяват държавен план-прием в осми клас за учебната 2020-2021 година

Прогнозните целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – изтегли 

Списъци със STEM професии и профили – изтегли;

Правилата за планиране и реализиране на ДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища и ДДПП в обединените училища, съгласувани от Консултативния съвет по ПОО към министъра на образованието и науката – изтегли;

Писма до областните и общинските администрации във връзка с получаване на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта – РД21-1862/03.12.2019 г.,  РД21-1864/оз.12.2019 г., РД21-1867/04.12.2019 г.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли