УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване  или подаване на заявление за второ класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран до 16.07.2019 г.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

  • да се запише, при което не може да участва във второ класиране;
  • да подаде заявление за второ класиране. При второ класиране може да се класира на по-предно желание или в най-лошия вариант да остане класиран в паралелката, в която е бил на първо класиране.

Ако ученик желае да участва на второ класиране подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране.

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Тези ученици, които на първи етап не са класирани никъде, автоматично участват във второто класиране.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки -1класиране-2019

Със заповед №РД06-548/10.07.2019 г. на началника на РУО – Велико Търново е преустановен държавният прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2019/2020 г. за следните паралелки:

  • Половин (0,5) паралелка, професия 840110 Спедитор-логистик, специалност 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика, дневна форма на обучение в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“, гр. Велико Търново;

 

  • Половин (0,5) паралелка, професия 521020 Техник-приложник, специалност 5210202 Промишлена естетика и дизайн, дневна форма на обучение в Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“, гр. Велико Търново;

 

  • Една (1) паралелка, професия 521010 Машинен техник, специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ, дуална форма на обучение в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица;

 

  • Една (1) паралелка, професия 522010 Електротехник, специалност 5220101 Електрически машини и апарати в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“, гр. Горна Оряховица.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли