Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия август-септември 2018-2019 учебна година се извършва от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г. включително в училището, в което се е обучавал ученика.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението  до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието (РУО).

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли