С Решение №172/29.03.2019 г. на Министерски съвет са одобрени Националните програми за развитие на образованието за 2019 г.

Националната програма „Мотивирани учители“ включва три дейности, както следва:

Дейност I – Включване на мотивирани учители с доказан професионален опит за работа по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии в училища с идентифицирани проблемни области, включително с ниски образователни резултати на учениците и ученици с нисък социален статус. Обхвата на участниците е до 80 учители.

Дейност II – Обучения на специалисти без педагогическа квалификация за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици, както и допълване при до планирания брой със специалисти за придобиване на квалификация „учител по биология и здравно образование“ и „учител по химия и опазване на околната среда“. Обхвата на участниците е до 100 специалисти.

Дейност III – Обучения на учители, заети към момента в системата на училищното образование чрез създаване на условия за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, „учител по чужд език“ и „учител по религия“, както и допълване до планирания брой участници за придобиване на квалификация „учител по биология и здравно образование “, „учител по химия и опазване на околната среда“ и „ресурсен учител“. Обхвата на участниците е до 150 действащи учители. Тази дейност се организира от регионалните управления на образованието (РУО).

За да бъдат идентифицирани потребностите на училищата е необходима регистрация  в https://teachers.mon.bg/ , където се заявяват действителните и прогнозни дефицити от специалисти. Това е необходимо от една страна, за да се картографират потребностите от специалисти и от друга – информацията да бъде взета предвид  при определянето на квотите за обучение на учители по Дейност III, както и последващото насочване на обучените по програмата за свободни работни места.

Повече информация за програмата е публикувана на страницата на МОН на следния адрес: https://www.mon.bg/bg/100653

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1166, e-mail: p.fetfova@mon.bg

Срок за кандидатстване:

Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: v.grigorova@mon.bg

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а

Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: l.dodev@mon.bg

Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в Регионално управление на образованието – Велико Търново.

Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: v.a.georgieva@mon.bg

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли