Допълнение към график за обучения по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – отвори 

Актуализиран график за обучения по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – отвори

 


Тема: Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците
Обучителна организация: Академия „НИКЕ“
Лектор: Кристина Николова
28-30.06.2019 г.
х-л. „Релакс“, с. Вонеща вода, община Велико Търново
линк към снимки

Тема „Иновации в спортните игри“
Обучителна организация: Сдружение „Алтернатива за теб“
30.11.2018 – 9.00 часа
ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий“, Спортен комплекс
линк към снимки

Тема на обучението „Киберсигурност и дигитално гражданство за учители“
Обучителна организация – Орак Инженеринг ЕООД
Проведено на 28.11.2018 – 9.00 часа
ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“
линк към снимки

Тема „Коучинг“
Обучителна организация: Бонев Груп ЕООД
Лектор: Ивелин Бонев
29.11.2018      09:00:00 ч.
СУ „В.Грънчаров“
линк към снимки


Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ се включиха в обучения 547 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от трите тематични направления по проекта от Дейност 1 в 27 групи от 15 до 25 педагогически специалисти в следните обучителни програми:

Интелигентност и креативност. Разпознаване и развитие на потенциала на децата и учениците;

Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система;

Педагогическото взаимодействие при работа с деца-билингви;

Облачни технологии – офис36;

Управление на поведението: Методът Circle Time;

Коучинг;

Киберсигурност и дигитално гражданство за учители;

Развиване на емоционална интелигентност у учениците;

Мотивация на индивида в образователните институции;

Усъвършенстване грамотността на учениците в I-IV клас;

Всеки ученик ще бъде отличник: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност;

Интерактивна детска градина;

Електронна класна стая в училище;

Иновации в спортните игри;

Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес;

Методи и подходи за решаване на конфликти;

Иновативни практики в образованието;

Обученията стартираха на 23.11.2018 г. с темата „Педагогическото взаимодействие при работа с деца-билингви“ в СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени.  Линк към снимки.

На всички успешно преминали обучението лица ще бъде издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаква се в кампанията до 31.12.2018 г. в проекта да бъдат включени още 60 педагогически специалисти от област Велико Търново.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли