С Т А Т У Т

за присъждане и връчване на награди в системата

на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли