С Т А Т У Т

за присъждане и връчване на награди в системата

на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново