Конкурс за заемане на длъжността „директор” на  училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Велико Търново – ОБЯВА

Примерно заявление за участие

Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелства

СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития трябва да познават и прилагатизтегли

Списък на допуснати кандидати до конкурс

Списък на недопуснати кандидати до конкурс