От 03.05.2017 г. до 21.05.2017 г. в стая № 8 в РУО – Велико Търново се приемат документи

на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания; ученици  от ДОВДЛРГ и ученици, настанени в приемни семейства след завършено основно образование  VІІ клас или VIII клас съгласно Раздел V от Наредба №11/28.03.2005г. и Раздел VI от Наредба №10/01.09.2016 година

Необходими документи:

1. Заявление с подредени желания (по образец);

2. Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяващи класа и срочните оценки от първия учебен срок;

3. – Протокол от специализираната профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за ученици с хронични заболявания)

  – Служебна бележка, удостоверяваща настаняване в ДОВДЛРГ (за ученици, настанени в ДОВДЛРГ);            

– Нотариално заверено копие от договор за настаняване в приемно семейство ( за ученици, настанени в приемни семейства).

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли