С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от 01.08.2016 г. държавните, общинските и частните училища по чл. 38, ал. 1 – начални, основни, гимназии, обединени, средни, и училищата по чл. 39, ал. 2, т.1, 2 и 3 – спортните училища, училищата по културата и училищата по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.

Съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗПУО иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

  • Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението.
  • Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда.
  • Използват нови методи на преподаване.
  • Разработват по нов начин учебното съдържание, учебни програми и учебни планове.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-22/18.01.2017 г.,  Ви представяме информация относно изготвяне на училищни проекти за иновативни училища и процедурата по кандидатстване, в съответствие с действащата нормативна уредба.

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли