Изх. №РД22-2/05.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НУ, ОУ, СУ,
ПРОФЕСИОНАЛНА И ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: очаквано в периода 09-13.01.2017 г. влошаване на времето

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви, че на основание чл. 19, ал. 1, т. 18 от  Наредба №12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионално развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, директорът отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд.

Предвид очакваното в периода 09-13.01.2017 г. влошаване на времето, обилен снеговалеж и понижаване на температурите да се предприемат следните мерки:

– за поддържане на необходимата температура и недопускане на температури под определените норми в класните стаи за осигуряване на нормално протичане на учебния процес.

– при снегонавявания, обледеняване и непочистени пътища училищните автобуси да се съобразяват с метеорологичните условия и да не предприемат пътувания.

– при непредвидени и извънредни обстоятелства да се спазва чл. 8. (1), (2), (3)  от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование своевременно да уведомява началника на РУО.

С уважение,

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА
началник на Регионално управление
на образованието
Велико Търново

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли