Уведомявам Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка и въведеното извънредно положение в страната, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления и съпътстващи документи, следва да се извършват по електронен път.

Съгласно чл. 95. ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства се насочват по документи  за специалности от професии, които не са противопоказни за здравословното им състояние или профили.

Срокът за подаване на документи е от 3 до 21 май 2020 г., както следва:

– в Регионално управление на образованието – Велико Търново за учениците хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства;

– В РЦПППО – Велико Търново по чл. 140 от Закона за предучилищното и училищното образование за ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл.120, ал.7 от ЗПУО, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им.

Приемът на документите ще се осъществи по електронен път. Останалите придружаващи документи,  може да се изпратят на хартиен носител, с препоръчано писмо или с куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или с куриер същите трябва да бъдат представени на място в Регионалното управление/РЦПППО след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът с документи, необходим за осъществяване на процедурата.

Във връзка с всичко изложено до тук на сайтовете на РЦПППО и РУО – Велико Търново има информация за подаването на съответното заявление и са публикувани образци на заявления в Word формат , които родителите да могат да попълват  и да изпращат на съответния имейл на РЦПППО или РУО – Велико Търново.


Срок за подаване на заявления за чужд език : 06.04.-10.04.2020 г. (дистанционно)

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас – изегли

Инстуктаж за ученика  (нов) – изтегли

Заповед на началника на РУО – Велико Търново за провеждане на НВО в VII клас в училища с по-малко от 10 ученици – изтегли

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли