Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (УО на ПО), съгласно изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, провежда обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО. Целта на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Проектът на документите е публикуван на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1233  и в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“: https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362 на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/PublicDiscussion.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 31 123 577 лева европейско и национално съфинансиране. Допустими кандидати и партньори по цитираната процедура са общини, държавни, общински и частни образователни институции – детски градини и училища, юридически лица с нестопанска цел с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, читалища, специализираните обслужващи звена по Закона за предучилищното и училищното образование – Национален дворец на децата и Национален музей на образованието.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: infosf@mon.bg, както и в ИСУН 2020, в срок до 05.10.2023 г. включително.

Проектът на Насоки за кандидатстване е разработен в съответствие с одобрените от Комитета за наблюдение (КН) на ПО Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“.

Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на процедурата, които са част от одобрените от КН на ПО Методология и критерии за подбор на операцията, публикувани на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=committee&p=records (Окончателни документи от Първо заседание на КН на ПО -28.04.2023 г., архивиран файл Окончателен пакет документи, одобрени от КН на ПО).

Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидити

Система за определяне на резултатите


Повече информация

Заявление по чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Срок за подаване на документи от 07.09.2023 до 18.09.2023 включително

Публикувано на 07.09.2023 г.

Свободни места след четвърти етап на класиране в VIII клас за учебната 2023/2024 година и срокове за попълването им – изтегли

Обучения на учители в ЦЕРН

Подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева в периода 16 септември – 24 септември 2023 г.

Подаването на документите се извършва всеки работен ден, считано до 17 август 2023 г., включително, от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Министерството на образованието и науката (МОН) на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, Приемна – стая № 4, партер – с надпис: за отдел „Квалификация и кариерно развитие”, за участие в обучение на учители по професионална подготовка от областите на образование „ Техника “ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление ,,Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН – Женева, Швейцария

Лице за контакт в МОН: Радостина Новакова, главен експерт в отдел „Квалификация и кариерно развитие“ , телефон за връзка: 02/4241169; електронен адрес: r.novakova@mon.bg 

Четвърто класиране, държавен план-прием в VIII клас

Със заповед №РД06-621/15.08.2023 г. на началника на РУО – Велико Търново се закриват следните паралелки:

1. Половин (0,5) паралелка – професия код 523070 Техник по автоматизация, специалност 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица;

2. Половин (0,5) паралелка – професия код 525070 Техник по железопътна техника, специалност код 5250701 Локомотиви и вагони в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица.


Резултатите от четвърто класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – четвърто класиране, 2023 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране се извършва в периода 11-14 август 2023 г.

Обявяване на незаетите места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.


Заявления за участие в четвърти етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 7-8 август 2023 г.

В заявлението за четвърти етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след трети етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободни места за четвърти етап на класиране – изтегли

Трето класиране, държавен план-прием в VIII клас

Резултатите от трето класиране след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg/

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Справка за минимален и максимален бал по паралелки – трето класиране, 2023 г. – изтегли

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране се извършва в периода 1-2 август 2023 г. включително.


Заявления за участие в трети етап на класиране ще се подават онлайн или в гнездо ОУ „Св. П. Евтимий” – Велико Търново в периода 26-27 юли 2023 г.

В заявлението за трети етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след втори етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

Свободни места за трети етап на класиране – изтегли

  • 05.09.2023

Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Велико Търново. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидити Система за определяне на резултатите Повече информация Заявление по чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители…

Подбор на учители за участие в обучение, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, на учители по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР по направление „Техника“ и „Информатика“ в ЦЕРН…

Със заповед №РД06-621/15.08.2023 г. на началника на РУО – Велико Търново се закриват следните паралелки: 1. Половин (0,5) паралелка – професия код 523070 Техник по автоматизация, специалност 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Горна Оряховица; 2. Половин (0,5) паралелка – професия код 525070 Техник…

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли