Организация на квалификационните дейности в образователната институция – изтегли

Примерни Правила за вътрешна квалификация – изтегли

Писмо №РД22 -2056/28.08.2019 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

Определяне на дефицити от квалификация – изтегли

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – изтегли

За контакти:

инж. Надя Лорето
Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри 
стая 2
тел.: (062) 61 63 87
e-mail: n_loreto@ruo-vt.bg

 

съобщения